Home
Llanelli Town - Local News, Lifestyle and Comment...
Mwy o Gŵn yn yr Ardd PDF Print E-mail
Tourism - Out and About
Thursday, 11 September 2014 10:44

Mae’n amser cymryd yr awenau a threulio mwy o amser gyda’ch ci yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

 
Mooch with your pooch PDF Print E-mail
Tourism - Out and About
Thursday, 11 September 2014 10:43

It’s time to take a lead and visit the National Botanic Garden of Wales with man’s best friend.

 
Coconut hunt on Cefn clean up PDF Print E-mail
News - Climate Change News
Thursday, 11 September 2014 10:42

AN end of season Keep Wales Tidy litter pick has been organised on the Blue Flag Cefn Sidan’s beach on September 19th between 10-12pm.

 
Dylan’s shed en route for Ireland PDF Print E-mail
News - History News
Thursday, 11 September 2014 10:42

PASSENGERS boarding the Stena Europe ferry in Fishguard today should expect to make way for an unusual passenger.

 
Rhyddhau Llygod Pengrwn y Dŵr ar Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Cors Fferm y Ffrwd PDF Print E-mail
Columnists - Carmarthenshire Wildlife Watch
Thursday, 11 September 2014 08:19

Yn ddiweddar daeth nifer o bobl - gan gynnwys swyddogion o Gyfoeth Naturiol Cymru, Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru a'r Cyngor, a nifer o wirfoddolwyr - ynghyd ar safle Cors Fferm y Ffrwd, ger Pen-bre, i ryddhau 200 o lygod pengrwn y dŵr fel rhan o brosiect i ailgyflwyno'r anifail hwn ar safleoedd lle'r oedd yn byw yn y gorffennol. Dewiswyd Cors Fferm y Ffrwd, sy'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA), oherwydd bod yno gynefin rhagorol i lygod pengrwn y dŵr gan gynnwys ffosydd, pyllau, corslwyni a ffen.

Last Updated on Thursday, 11 September 2014 10:24
 
Water Voles Released at Ffrwd Farm Mire SSSI PDF Print E-mail
Columnists - Carmarthenshire Wildlife Watch
Thursday, 11 September 2014 08:18

Officers from Natural Resources Wales, the Wildlife Trust of South and West Wales and the Council, along with volunteers helped to release 200 water voles at Ffrwd Farm Mire near Pembrey recently, as part of a project to re-introduce the animal to sites where it was historically found. Ffrwd Farm Mire is a designated Site of Special Scientific Interest (SSSI), was selected because it provides excellent habitat for water voles including ditches, ponds, reedbeds and fen.

Last Updated on Thursday, 11 September 2014 10:24
 
Trawsleoli Cynefin PDF Print E-mail
Columnists - Carmarthenshire Wildlife Watch
Thursday, 11 September 2014 08:17

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio gyda datblygwr lleol i symud ardal o gynefin glaswelltir corsiog o safle datblygu tai cyfagos i Barc Gwledig Llyn Llech Owain. Mae’r rhan fwyaf o'r gwaith yn cael ei ariannu gan y datblygwyr fel rhan o'u caniatâd cynllunio.

Last Updated on Thursday, 11 September 2014 10:24
 
Marshy grassland habitat translocated to Llyn Llech Owain Country Park PDF Print E-mail
Columnists - Carmarthenshire Wildlife Watch
Thursday, 11 September 2014 08:16

Carmarthenshire County Council is working with a local developer to move an area of marshy grassland habitat from a nearby housing development site to Llyn Llech Owain Country Park. The majority of the work has been funded by the developers as part of their planning permission.

Last Updated on Thursday, 11 September 2014 10:25
 
Arolwg Cenedlaethol o Ddraenogod PDF Print E-mail
Columnists - Carmarthenshire Wildlife Watch
Thursday, 11 September 2014 08:11

Mae rhaglenni monitro dros gyfnod maith sy'n cael eu cydlynu gan y People’s Trust for Endangered Species (PTES) ac Ymddiriedolaeth Adareg Prydain (BTO) wedi rhoi ar ddeall bod niferoedd draenogod wedi lleihau'n sylweddol dros y ddau ddegawd diwethaf ym Mhrydain (Cyflwr Draenogod Prydain 2011), gan beri bod y rhywogaeth yn cael ei rhestru fel rhywogaeth bwysig iawn yng Nghymru (Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006, Adran 42).

Last Updated on Thursday, 11 September 2014 10:25
 
National Hedgehog Survey PDF Print E-mail
Columnists - Carmarthenshire Wildlife Watch
Thursday, 11 September 2014 08:07

Long-term monitoring programmes coordinated by the People’s Trust for Endangered Species (PTES) and the British Trust for Ornithology (BTO) have indicated that hedgehogs have declined markedly within Britain over the last two decades (State of Britain’s Hedgehogs 2011), prompting the species to be listed as a species of principal importance in Wales (NERC Act 2006, Section 42).

Last Updated on Thursday, 11 September 2014 10:25
 
Brithegion y Gors ym Mharc Natur Ynysdawela unwaith eto! PDF Print E-mail
Columnists - Carmarthenshire Wildlife Watch
Thursday, 11 September 2014 08:06

Ar ôl bwlch o flynyddoedd lawer mae brithegion y gors wedi eu cofnodi unwaith eto ym Mharc Natur Ynysdawela, ger Brynaman. Yn gynharach eleni gwnaed gwaith yno i reoli'r glaswelltiroedd, a hynny fel cam cyntaf tuag at adfer y cynefin a gwella'r rheolaeth ar y safle dros gyfnod hir. Y bwriad maes o law yw llunio cynllun rheoli ar gyfer y safle.

 
More Local News...
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 3 of 389

LTTV Lists

FEATURED MEDIA

 

Path to Empowerment

 

Who's Online

We have 292 guests online

Search Your Llanelli

Sponsored Links